Oeverbeleid

De werkgroep Oeverbeleid van het SUWO heeft op 12 maart 2009 een gesprek gehad met de gemeente. Hierin is afgesproken dat de gemeente een voorstel doet over het traject om te komen tot een goede invulling van het oeverbeleid per gebied. Over dat traject bestaat vooralsnog een positieve indruk.

Specifiek voor bouwwerken (zoals schuurtjes en schuttingen) zullen bootbewoners aanschrijvingen ontvangen op basis van de regels uit 1992. Het SUWO heeft zich nooit verzet tegen die regels uit 1992 en dat doen we nog steeds niet (tenzij er sprake is van onbillijke en onredelijke handhaving). De kritiek van het SUWO op het oeverbeleid gaat over de extra regels waartoe B&W in oktober 2007 heeft besloten en die zonder inspraak en overleg (met de bootbewoners) en zonder behoorlijke besluitvorming in de raad tot stand zijn gekomen. (Zie hieronder.)

Is er bij u sprake van een extreme toepassing van de 1992-regels of u krijgt te maken met de nieuwe regels, stuur dan een mail naar suwo@suwo.nl waarin u uitgebreid uw situatie beschrijft. Het SUWO zal dan contact met u opnemen.

De SUWO-kritiek op het oeverbeleid van de gemeente

Het SUWO heeft kritiek op de uitvoering van het oeverbeleid van de gemeente Utrecht. Hieronder de kern van die kritiek.

De gemeenteraad heeft in februari 2006 Motie 20 aangenomen. Daarin staat dat de raad geen behoefte heeft aan nieuw oeverbeleid, maar dat het oeverbeleid uit 1992 gehandhaafd moet worden. En daar hield wethouder Giesberts zich niet aan.

In de brief die alle bootbewoners op 15 oktober 2007 kregen, waren niet alleen de regels uit 1992 opgenomen, maar ook opeens allerlei nieuwe regels, waarvan de meest ingrijpende is dat de tuinen nog maar maximaal 3.50 meter diep mogen zijn. En daarnaast nog een stuk of tien andere regels. Een deel van die regels is opgenomen in het zelfbeheercontract voor de oever, dat inmiddels naar de eerste groep bootbewoners is gestuurd (Oude Leidseweg en Richard Wagnerlaan). Het SUWO heeft forse kritiek op dit contract. Het geeft te weinig rechtszekerheid. Ook is het afgeleid van een algemeen zelfbeheercontract voor gemeentegrond (openbare ruimte), en daardoor niet toegespitst op de oevertuinen bij woonboten (privé-terrein).

Briefwisseling

Het SUWO heeft op 15 november 2007 een brief naar wethouder Giesberts gestuurd om opheldering te vragen. Op 14 januari 2008 hebben we een tweede brief verstuurd, omdat we niet tevreden zijn met het antwoord van de wethouder (van 12 december 2007). In die tweede brief vragen we om opschorting van de toezending en terugzending van de zelfbeheercontracten. We hebben de bewoners aan de Oude Leidseweg en Richard Wagnerlaan geadviseerd om het zelfbeheercontract niet te ondertekenen, maar wel een brief te sturen naar de gemeente met daarin de vraag om uitstel omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn over het oeverbeleid en het zelfbeheercontract.

In strijd met beginselen behoorlijk bestuur

In de brief van 14 januari 2008 aan wethouder Giesberts, stelt het SUWO dat de hele gang van zaken naar onze mening strijdig is met algemene beginselen behoorlijk bestuur. Hieronder fragmenten uit die brief, die in een notendop weergeven wat het probleem nu eigenlijk is.

Al tientallen jaren zijn de oevers als tuin in gebruik bij woonboten, en daarmee ook het beheer en onderhoud; vanaf het begin af aan met (stilzwijgende) toestemming van de gemeente. Een win-winsituatie: bootbewoners kunnen de oever als tuin gebruiken (en steken daar veel geld en energie in) en voor de gemeente als eigenaar van de grond levert dit een forse kostenbesparing op.

De gemeente is dan wel eigenaar van de grond, maar gezien de in de voorgaande alinea geschetste situatie kan de gemeente bij behoorlijk bestuur niet ineens eenzijdig regels opstellen voor het oevergebruik. Die regels behoren dus onderwerp te zijn van inspraak en overleg (met de bootbewoners), met een daarop volgend besluit van de gemeenteraad. Zo is het in het verleden ook altijd gegaan. Recentelijk nog in de periode 2004-2006, uitmondend in een besluit van de gemeenteraad in februari 2006 (Motie 20). Het besluit van B&W van 25 september 2007 is zonder inspraak en overleg (met de bootbewoners) en zonder behoorlijke besluitvorming in de raad genomen. Naar onze mening is deze gang van zaken in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Nu de gemeenteraad in 2006 in Motie 20 heeft bepaald dat het bestaande oeverbeleid van 1992 gehandhaafd dient te worden en dat er dan ‘geen enkele behoefte is aan nieuw beleid’, kan het niet zo zijn dat de gemeente – nota bene met verwijzing naar Motie 20 – in 2007 nieuwe oeverregels vaststelt. Aanvankelijk zat de gemeente nog op de juiste lijn van Motie 20 met de brief van de Dienst Stadsontwikkeling van 18 september 2006 aan alle bootbewoners waarin gemeld werd dat handhaving zou plaatsvinden van de sinds 1992 bestaande oeverregels. Daar hadden we ook geen commentaar op. Maar door het B&W-besluit van 25 september 2007 met nieuwe oeverregels wordt Motie 20 met voeten getreden en worden de bootbewoners tot hun verbazing ineens geconfronteerd met een compleet nieuw handhavingsbeleid. Naar onze mening is deze gang van zaken in strijd met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

Gesprekken met wethouder en ambtenaren

Meteen na het versturen van onze brief van 14 januari 2008, nodigde wethouder Giesberts het SUWO uit voor een gesprek. Dat vond plaats op 18 januari 2008. Wethouder Giesberts hield daarin vast aan het collegebesluit van 25 september 2007 (als uitvoering van Motie 20), waarin dus 12 nieuwe regels voor het oevergebruik zijn opgenomen. Het College vindt het beleid van 1992 niet voldoende. Het SUWO bleef bij zijn standpunt dat het besluit van B&W met de 12 nieuwe regels in strijd is met Motie 20.

Tijdens het gesprek van 18 januari is afgesproken de procedure rond de zelfbeheercontracten stil te leggen. De bewoners die al een zelfbeheercontract hebben ontvangen, krijgen hier een brief over waarin ook staat dat de gemeentelijke projectgroep eerst nader gaat overleggen met het SUWO over deze contracten. Ook is afgesproken om met elkaar verder te praten over de zelfbeheercontracten.

Op dit moment zijn gemeente en SUWO met elkaar in gesprek over een betere beleving van de oevers. Ook hebben vertegenwoordigers van SUWO en gemeente een gezamenlijke schouw uitgevoerd om te inventariseren wat nu precies het probleem is waar het oeverbeleid een antwoord op moet geven.