Eindelijk huurbescherming voor ligplaatsen!

Voor degenen die het gemist hebben in het blad Vlot (van maart 2014) hieronder het interessante artikel geschreven door Cor Goudriaan over de huurbescherming van woonboten.

Tientallen jaren heeft de woonbotenwereld ervoor gevochten. Tientallen jaren is het door de regering tegengehouden, vaak op basis van oneigenlijke argumenten, maar nu komt het er toch echt: huurbescherming voor ligplaatsen. En dat is zonder meer een doorbraak te noemen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok van Wonen dat hij op korte termijn een wetswijziging gaat voorbereiden waarmee huurbescherming wordt geregeld voor ligplaatsen van permanent bewoonde woonboten. Daarmee volgt Blok de aanbeveling uit het RIGO-onderzoek Vaste grond onder de voeten van mei 2013, dat in opdracht van de Tweede Kamer is gedaan. Het RIGO had overigens voorgesteld om de huurbescherming alleen toe te passen voor private verhuurders van ligplaatsen. Dat de huurbescherming ook gaat gelden als de overheid als ligplaatsverhuurder optreedt, is alleen maar winst.
De minister zegt in zijn brief niets over het overgangsrecht. Het wordt dus afwachten of de nieuwe regeling alleen voor nieuwe situaties gaat gelden, of ook voor lopende huurcontracten.

Burgerlijk Wetboek

De huidige huurbescherming voor woningen aan de wal (en woonwagens en standplaatsen) is neergelegd in een specifieke afdeling van de huurrechtbepalingen in het Burgerlijk Wetboek. Die artikelen hebben betrekking op ‘woonruimte’. Volgens de Kamerbrief van Blok zal de ligplaats van een permanent bewoonde woonboot worden opgenomen in de definitie van woonruimte. Dat betekent dat een verhuurder van de ligplaats de huur alleen eenzijdig mag opzeggen, als hij kan aantonen dat er sprake is van een in de wet opgenomen opzeggingsgrond.

Extra opzeggingsgrond

De minister wil voor ligplaatsen wel een extra opzeggingsgrond invoeren. Dat heeft te maken met publiekrechtelijke belangen, zoals goed waterbeheer. De strekking van de opzeggingsgrond zal zijn dat de huur ook beëindigd kan worden als de ligplaats op publiekrechtelijke gronden niet meer als zodanig gebruikt mag worden.

Geen huurprijsbescherming

De minister wil geen huurprijsbescherming voor ligplaatsen. De huurprijsbescherming voor woningen is niet van toepassing op vrijesectorwoningen. Omdat uit het RIGO-rapport blijkt dat de waarde van een woonboot met ligplaats ver uitgaat boven de prijzen in de sociale huisvesting, worden woonboten tot de vrije sector gerekend. De hoogte van de huur wordt daarom overgelaten aan huurder en verhuurder. Dat zou voor huurders nog wel eens voor behoorlijke problemen kunnen gaan zorgen.

Bestemmingsplannen

Het opnemen van ligplaatsen in bestemmingsplannen wordt door de minister ‘nagestreefd’ maar vooralsnog niet verplicht gesteld. In dit opzicht heeft hij géén rekening gehouden met mijn brief van augustus 2013 waarin ik op het RIGO-rapport reageerde. Ik schreef daarin dat gemeenten op basis van regelgeving en jurisprudentie nu ook al verplicht zijn om ligplaatsen positief te bestemmen. Jammer is dat er geen woord gewijd wordt aan het recht op planschadevergoeding voor de woonbooteigenaar bij bestemmingswijziging. Dat werd door het RIGO wél genoemd.

Lacunes

Voor de huurbescherming rond de ligplaats mis ik nog twee onderwerpen die in de wet geregeld zouden moeten worden. In de eerste plaats zou ook huurbescherming voor de oevergrond bij de woonboot ingevoerd moeten worden. Want wat heb je aan huurbescherming voor je ligplaats als je niet op je boot kunt komen? Ik had dit in mijn reactie op het RIGO-rapport wel genoemd. In de tweede plaats zou bij verkoop van de boot de ligplaatsverhuurder verplicht moeten worden om de nieuwe eigenaar als volgende huurder te accepteren (tenzij sprake is van een bijzondere situatie). Dat is nu niet verplicht. Als de verhuurder dat weigert, keldert je boot in waarde.

Kamerbrief van minister Blok

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.